Penzión SNOW

***

Tatranská Štrba

Vážení hostia, vitajte v Penzióne SNOW

Želáme Vám príjemný pobyt a zároveň si dovoľujeme Vás informovať
o našom vnútornom ubytovacom poriadku:

 
 1. Penzión SNOW môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom predloží klient zodpovednej osobe ubytovacieho zariadenia pri príchode občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti. Ubytovať môže i občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste penziónu.
 2. Na základe objednaného ubytovania je penzión povinný ubytovať hosťa najskôr od 14:00 hod.
 3. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s penziónom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási hosť pobyt a opustí izbu najneskôr do 10:00 hod. v deň odchodu. Ak tak klient v stanovenej lehote neurobí, môže penzión izbu vyprázdniť pre zabezpečenie jej prípravy pre ďalšieho klienta alebo si zaúčtovať ďalšiu noc.
 4. Klient pri príchode do Penziónu SNOW obdrží prístupový kód na vchodové dvere a izbu v ubytovacom zariadení, ktorý slúži na odomykanie predmetných dverí počas trvania pobytu klienta v penzióne. Jeho platnosť je do 10:00 hod. záverečného dňa pobytu v penzióne. Obdržaný prístupový kód  NEZDIEĽAJTE S NIKÝM.
 5. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný (v prípade, že je v tom čase v ubytovacom zariadení k dispozícii voľná izba).
 6. V celom objekte Penziónu SNOW je prísne zakázané fajčiť. Fajčenie je povolené len na miestach na to vyhradených (záhradný altánok).
 7. V celom objekte Penziónu SNOW je povinné prezúvanie (pri vstupe do ubytovacej časti, kde si klienti odkladajú svoju obuv).
 8. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak, ako aj za veci vnesené klientom do penziónu.
 9. K prijímaniu návštev sú k dispozícii spoločné priestory. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom zodpovednej osoby Penziónu SNOW a to v čase od 08:00 hod. do 22:00 hod.
 10. Pri ochorení alebo zranení hosťa ubytovacie zariadenie zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci.
 11. V izbe, ani v spoločenských priestoroch penziónu nesmie klient bez súhlasu zodpovednej osoby ubytovacieho zariadenia premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.
 12. V Penzióne SNOW a zvlášť na izbe nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu: holiaci, prípadne masážny strojček, sušič vlasov a pod. Nabíjačka na telefóny je povolená. Klientom je ZAKÁZANÉ svietenie sviečkami a ich zapaľovanie.
 13. Klientom je ZAKÁZANÉ do penziónu donášať a uchovávať akékoľvek druhy strelných zbraní, výbušniny a chemikálie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ubytovaných hostí.
 14. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je klient povinný zanechať poriadok, uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie v miestnosti, zatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere izbe a vchodové dvere.
 15. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách penziónu hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať hudbu alebo televízny program. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je povinný dodržiavať nočný pokoj.
 16. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých osôb na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
 17. Ubytovanie domácich zvierat je ZAKÁZANÉ.
 18. Klientovi je ZAKÁZANÉ brať na izbu, na chodby a do spoločenských priestorov penziónu športové náradie (lyže, lyžiarky, snowboardy, palice) a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto (lyžiareň v suteréne) a taktiež je ZAKÁZANÉ chodiť v lyžiarkach a topánkach na izby a do vnútorných priestorov penziónu.
 19. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient podľa platných predpisov.
 20. Klient zaplatí účet zvyčajne pri príchode.
 21. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný uhradiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u zodpovednej osoby penziónu, na webovej stránke ubytovacieho zariadenia, resp. na nástenke pri vchode do penziónu.
 22. Sťažnosti klientov a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti Penziónu SNOW prijíma zodpovedná osoba penziónu.
 23. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností zodpovedná osoba penziónu.
 24. Penzión zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi klientami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a spoločenských priestoroch.
 25. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 26. Z bezpečnostného hľadiska je klient povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál prevádzkovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.
 27. Klient má právo parkovať na parkovisku v objekte Penziónu SNOW.
 28. Klientom je ZAKÁZANÉ používať kuchyňu na varenie, prípravu jedál z vlastných surovín a pečenie. V prípade použitia riadu (pohárov, šálok, tanierov, lyžičiek) je potrebné vrátiť čistý riad na svoje miesto.
 29. Klienti sú POVINNÍ udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.

RAŇAJKYkontinentálne v čase od 07:00 hod. do 09:30 hod.

FÍNSKA SAUNA:  od 17:00 hod. do 21:00 hod. Odporúčame rezervovať si  použitie sauny  1 deň vopred u zodpovednej osoby penziónu.
Klient je povinný dodržiavať ubytovací poriadok aj v týchto priestoroch.

POŽIČOVŇA BEŽIEK a bežkárskeho výstroja: odporúčame rezervovať si 1 deň vopred u zodpovednej osoby penziónu.

POŽIČOVŇA ELEKTROBICYKLOV: odporúčame rezervovať si 1 deň vopred u zodpovednej osoby penziónu.

SKIBUS: odporúčame rezervovať si 1 deň vopred u zodpovednej osoby penziónu.

Lekárnička prvej pomoci je uložená na 1PP v priestoroch jedálne.

Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách,  pri vstupe do penziónu (na nástenke) a na webovej stránke ubytovacieho zariadenia.

VEĽMI PEKNE VÁM ĎAKUJEME ZA DODRŽIAVANIE UVEDENÝCH PODMIENOK 🙂

Zodpovedná osoba, vedenie penziónu: PhDr. Ivana Pallová,
t. č. 0915813552

V Tatranskej  Štrbe, dňa: 17.11.2019

Kontakty
Areál bežeckého lyžovania
oproti Hotelu Fis
Štrbské pleso

Penzión SNOW ***
Lesná 1114/26
Tatranská Štrba

E-mail: info@abl.sk
Ivka: +421 915 813 552
Frenky: +421 911 576 667
Areál bežeckého lyžovania SNOW | 2024
Hrdo podporuje spoločnosť Eggresh
REZERVÁCIA linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram