0911576667 | 0915813552 info@abl.sk

Prevádzkový poriadok – zimná sezóna

Prevádzkovateľ: OTV, s.r.o., Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

Čl. I. – Areál bežeckého lyžovania Snow Štrbské Pleso

1.Prevádzkovateľom Areálu bežeckého lyžovania Snow Štrbské Pleso (ďalej len „Areál“) je spoločnosť OTV, s.r.o so sídlom Hlavná 188/67, 059 38 Štrba.

2.Areál je určený k tréningovej príprave, súťažiam športovcov, organizovaných skupín a pre využitie širokou verejnosťou.

3.Areál sa skladá zo Štadióna a tratí: CROSS COUNTRY CROSS (ihriska a dreveného premostenia), Trať pre deti a začiatočníkov a 4 bežeckých tratí, denne upravovaných a udržiavaných pre klasický a voľný bežecký štýl (Šprintérska trať, Andelova trať, Okolo Slepého plesa, Furkotská dolina) vždy podľa aktuálných podľa snehových podmienok.

Andelova trať je upravovaná a zasnežovaná technickým snehom v dĺžke 2,0 km.

Nástupné body na bežecké trate:

 1. Štadión Areálu bežeckého lyžovania Snow
 2. Patria (nástupné miesto na lúke pod hotelom Patria)
 3. Solisko (nástupné miesto pri hoteli Solisko)

4.Užívateľ Areálu je povinný dodržiavať prevádzkovú dobu na realizáciu bežeckého lyžovania a ďalších športových alebo iných povolených aktivít. Ďalej je povinný po celú dobu dodržiavať predpisy  bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku (viď. Čl. III. tohto Prevádzkového poriadku), riadiť sa upozorneniami a pokynmi správcu, alebo ním inej poverenej osoby.

Predmetný prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých užívateľov/bežkárov a návštevníkov Areálu bežeckého lyžovania Snow Štrbské Pleso. Trate Areálu sú vyznačené na mape Areálu bežeckého lyžovania Snow Štrbské Pleso (nachádzajúcej sa na informačnej tabuli priamo v Areáli a taktiež na internetovej stránke www.abl.sk, www.strbskepleso.sk).

Čl. II. – Prevádzka a správa Areálu

1.Za plynulú prevádzku Areálu bežeckého lyžovania Snow Štrbské Pleso zodpovedá správca p. Peter Mosný „Frenky“, tel. kontakt: +421 911576667, e-mail kontakt frenky@strbskepleso.sk

2.Dohodnúť služby (špeciálne požiadavky organizátorov pretekov, špeciálna úprava tratí, prenájom budov v Areáli bežeckého lyžovania Snow Štrbské Pleso, parkovacie karty apod.) je možné telefonicky na uvedenom telefónnom čísle, alebo e-mailovej adrese uvedenej v bode 1  Čl. II. tohto Prevádzkového poriadku, prostredníctvom internetovej stránky www.strbskepleso.sk, www.abl.sk, alebo osobne priamo v Areáli.

3.Vyberaním poplatkov je poverený správca, prípadne iná ním poverená osoba. Cenník /poplatky/ za jednotlivé služby je uvedený na internetovej stránke www.strba.sk, www.abl.sk., www.strbskepleso.sk

4. Areál je otvorený každý deň.

5.Prevádzková doba je počas zimnej sezóny denne od 9:00 hod. do 18:00 hod.

Areál Štadiónu a Šprintérska trať v dĺžke 1,6 km  sú od 16:00 hod. do 18:00 hod. osvetlené.

Po 18:00 hod. prebieha úprava bežeckých tratí, t.z. všetky trate sú UZATVORENÉ a platí zákaz vstupu a pohybu na tratiach.

6.Na bežeckých lyžiarskych tratiach sú označené jednotlivé okruhy a smer jazdy. Je potrebné sa riadiť týmto značením.

7.Dobrovoľný príspevok na údržbu tratí je k dispozícií vo forme príspevkových schránok, v hodnote 2 € priamo pri vstupe do Areálu, nástupných miestach alebo v bufete  Snow.

Poplatok podľa cenníka pre organizované skupiny a športové kluby je potrebné uhradiť u správcu Areálu bežeckého lyžovania Snow Štrbské Pleso.

Vstupne poplatky pre osoby, kluby a iné organizované skupiny nájdete v Cenníku Areálu bežeckého lyžovania Snow Štrbské Pleso (pre príslušnú sezónu) u Správcu alebo na internetových stránkach www.strba.sk, ww.abl.sk, www.strbskepleso.sk.

Príspevky sú používané výlučne na:

 • Úpravu, servis bežeckých tratí a parkoviska;
 • Zasnežovanie;

Čl. III. – Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku

1.Užívatelia Areálu bežeckého lyžovania Snow, upravených bežeckých tratí NESMÚ:

 • úmyselne poškodzovať bežecké trate, stopy, mantinely, ochranné siete, smerové tabule;
 • preliezať zábrany;
 • vstupovať na bežecké trate a stopy bez bežiek (chodiť po bežeckých tratiach a stopách);
 • vstupovať na trať s bicyklom, na snežniciach, na zjazdových alebo skialpových lyžiach;
 • znečisťovať povrch upravených tratí a ich okolia cudzími predmetmi, ktoré môžu byť zdrojom úrazov alebo poškodenia bežeckých tratí;
 • vodiť a vpúšťať na upravené bežecké trate domáce zvieratá;
 • bežkovať so psom na vodítku;
 • prinášať pyrotechniku, horľavé látky a chemikálie do priestorov Areálu;
 • parkovať na vyhradených miestach Areálu bez platného povolenia vydaného správcom Areálu.

2.Po tratiach sa užívateľ/bežkár pohybuje v smere hodinových ručičiek, vždy po ľavej strane, to znamená je potrebné použiť ľavú stopu.

Je prísne ZAKÁZANÉ pohybovať sa v protismere.

Ďalej je prísne ZAKÁZANÉ nastupovať na trate mimo nástupných bodov (A. Štadión Areálu bežeckého lyžovania Snow Štrbské Pleso, B. Patria, C. Solisko).

3.Užívateľ bežeckých tratí je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku Areálu. Zistené škody v Areáli a na bežeckých tratiach je povinný bezodkladne oznámiť správcovi.

4.Správca nenesie zodpovednosť za straty, krádeže, škody, poranenia a úrazy, ktoré si zapríčinil užívateľ sám vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním pokynov.

5.Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel  plne zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.

6.Parkovanie vozidiel užívateľov/bežkárov a návštevníkov Areálu  je povolené len v miestach na to určených.

V prípade vyskytnutia sa problémov s parkovaním užívateľov/bežkárov v Areáli je potrebné kontaktovať správcu, alebo ním inú poverenú osobu, viď.  bod 1 Čl. II. tohto Prevádzkového poriadku.

7.V prípade nedodržania Prevádzkového poriadku, resp. nevhodného správania sa v Areáli a na bežeckých tratiach, má správca, alebo ním poverená iná osoba právo vykázať takúto osobu alebo skupinu z Areálu.

8.V Areáli je umiestnená prevádzková kamera, prevádzkovateľ areálu zaznamenáva a poskytuje prenesené audiozáznamy pre informačné a bezpečnostné účely tretím stranám, neuchováva ani nezaznamená osobné údaje užívateľov areálu pre ďalšie účely.

Čl. IV. – Tiesňové volania

Tiesňové linky a záchranné služby:

112 – tiesňové volanie

150 – hasičská a záchranná služba

155 – záchranná zdravotnícka služba

158 – polícia

Na Štrbskom Plese, 15.11.2017

Peter Mosný, Správca Areál bežeckého lyžovania Snow Štrbské Pleso

Ing. Dagmar Vincová, Konateľ OTV, s.r.o.